Disclaimer

Aansprakelijkheid: Uitsluiting volgens het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 32.

Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de NVvT vrijwaren de NVvT en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een NVvT activiteit. 


Artikel 33.

De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico.

De organiserende commissie noch de tochtcoördinator(en) noch de vereniging is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de activiteit(en) zou kunnen ontstaan.

De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de schipper c.q. eigenaar. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie en zeewaardig is, voldoende verzekerd, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper c.q. eigenaar dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.

Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.

 
Mijn Toerzeilers
Welkom bezoeker
Wachtwoord vergeten?
Aanmelden als lid