Disclaimer
Aansprakelijkheid:

UITSLUITING volgens het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 32.

Deelnemers aan enig evenement of activiteit van de NVvT vrijwaren de NVvT en haar organisatoren voor schadeaanspraken direct of indirect voortvloeiende uit hun deelname aan een NVvT activiteit. 


Artikel 33.

De deelnemers aan de activiteit(en) doen zulks geheel voor hun eigen rekening en risico.

De organiserende commissie noch de tochtcoördinator(en) noch de vereniging is aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen schade aan schip, aan de opvarenden en aan boord aanwezige goederen, welke direct of indirect in verband met de deelneming aan de activiteit(en) zou kunnen ontstaan.

De veiligheid van het jacht en haar bemanning is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de schipper c.q. eigenaar. Deze dient te zorgen dat het jacht in goede conditie en zeewaardig is, voldoende verzekerd, en bemand met een voldoende ervaren bemanning die ook fysiek bestand is tegen slechte weersomstandigheden. De schipper c.q. eigenaar dient er tevens voor te zorgen dat voldoende veiligheidsuitrusting en veiligheidsmiddelen aan boord zijn, en de bemanning instructie heeft waar deze zich bevinden en hoe ze te gebruiken.

Adviezen, route-aanwijzingen of weerberichten die verstrekt worden door de organiserende commissie en/of de tochtcoördinator(en) zijn slechts ter informatie. De schipper en haar bemanning blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissing om uit te varen, route-keuze en weersinformatie.
 

ANNULERING VAN DEELNAME AAN EEN EVENEMENT volgens het Huishoudelijk Reglement

Artikel 34.

Wanneer een deelnemer onverhoopt moet afzeggen voor een evenement waarvoor hij zich heeft opgegeven, dan gelden de volgende regels.

Annulering, door de deelnemer, van deelname aan een evenement

a. Onder een evenement wordt elke activiteit verstaan die door De Toerzeilers is/wordt georganiseerd, ongeacht duur, kosten, tijdstip enzovoort.
b. Wanneer de deelnemer wenst te annuleren voor een kosteloos evenementdan wordt van hem verwacht dat hij zo snel mogelijk de organiserende commissie informeert, hetzij per mail, hetzij per telefoon. Dan kunnen misschien anderen meedoen, die bijv. op een wachtlijst staan.
c. Wanneer de deelnemer wenst te annuleren voor een evenement waar kosten aan zijn verbonden, dan dient annulering altijd per email te gebeuren, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst door de commissie, die de annulering per ommegaande email zal bevestigen.
d. Bij tijdige opzegging zal het volledige bedrag worden gerestitueerd, behoudens eventuele al gemaakte kosten, want op het moment van annulering kunnen door de commissie al kosten voor de organisatie van het evenement zijn gemaakt. Bij restitutie behoudt de vereniging zich daarom het recht voor, een deel van de al gemaakte kosten in mindering te brengen op het te restitueren bedrag. Dit bedrag zal nooit groter zijn dan 10% van de totale kosten per deelnemer.
e. Bij opzegging binnen 2 weken voor aanvang van het evenement, worden kosten niet gerestitueerd.
f. In geval van een verschil van mening over restitutie, beslist het bestuur van De Toerzeilers.
 
Leden van De Toerzeilers die een (doorlopende) reis- en annuleringsverzekering hebben, kunnen kosten wellicht claimen bij hun verzekering.

Annulering van een evenement door De Toerzeilers
Wanneer door De Toerzeilers onverhoopt een evenement moet worden geannuleerd, dan gelden de volgende regels.

a. In geval van annulering worden alle deelnemers per mail geïnformeerd, in principe uiterlijk een week voor aanvang evenement
b. In geval van annulering van een evenement waar kosten aan zijn verbonden, worden reeds overgemaakte gelden direct na annulering gerestitueerd.

Indien voor een evenement door De Toerzeilers al kosten zijn gemaakt die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, behouden De Toerzeilers zicht het recht voor deze kosten door te belasten aan de deelnemers, mits dit voorafgaand aan de inschrijving kenbaar is gemaakt door de organiserende commissie.  Dat zal met name opgaan in geval van het aangaan van verplichtingen bij derden, zoals botenverhuur.

 

Privacy statement in het kader van deelname aan evenementen, versie mei 2018

Algemeen
 
Op de homepage van onze website vindt u de volledige versie van dit privacy statement, waar onderstaand gedeelte onderdeel van is.
 
Inschrijving voor evenementen
 
Commissies van onze vereniging die evenementen organiseren, kunnen de gegevens die leden hebben vermeld voor een evenement, van de Administratiesite halen en lokaal op hun eigen pc opslaan, dan wel uitprinten. Dit doen zij uitsluitend wanneer dit voor hun organiserende werkzaamheden noodzakelijk is. Men heeft immers niet altijd en overal toegang tot internet. Zodra een evenement is geweest, zorgt de betreffende commissie voor vernietiging van de gegevens die van de Administratiesite zijn gehaald. Op de Administratiesite blijft een aantal van uw gegevens bewaard, zodat u ze bij een volgende inschrijving niet meer allemaal hoeft in te vullen. Deze gegevens kunt u via ‘Uw gegevens’ op de Administratiesite inzien, wijzigen en verwijderen.
 
Wanneer u zich in de loop van de tijd voor een of meerdere evenement heeft ingeschreven, vindt u, onder ‘Uw gegevens’ bij ‘evenementen’ een overzicht van evenementen waar u ooit aan heeft deelgenomen. Wij gebruiken deze gegevens om overzichten te kunnen maken van de hoeveelheid deelnemers aan een evenement. Deze lijst kunt u niet zelf verwijderen, maar dat kunt u te allen tijde wel vragen aan de Privacy Expert (privacy@toerzeilers.nl) .
 
Met name bij de inschrijving voor een zogenoemd nat evenement kunnen we u vragen nog een aantal extra gegevens in te voeren, zoals call sign, lengte, breedte, diepgang etc. Deze data zijn alleen voor de voorbereiding van zo’n tocht bedoeld en in geval van calamiteiten hebben we daarmee de gegevens van het schip en van eventuele wal-contactpersonen. De gegevens worden verder nooit met derden gedeeld. Een uitzondering hierop vormen de reddingsdiensten, in geval van een calamiteit.
 
Welkom bezoeker
Login vergeten?
Wachtwoord vergeten?